Khi sử dụng dịch vụ, đọc thông tin trên website reviewbacsy.com thì chúng tôi đưa ra các cam kết dưới đây để phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam

1. Quy định về nội dung thông tin trên website

Tất cả các hình ảnh, văn bản, tài liệu, đồ họa… trên website thuộc bản quyền của reviewbacsy. Bạn không được sử dụng bất kỳ nội dung nào trên website với mục đích thương mại. Việc vi phạm điều khoản sử dụng này đồng nghĩa với việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

Bạn có thể xem và in nội dung, miễn là các tài liệu này dùng cho mục đích phi thương mại hoặc mục đích thông tin và phải ghi rõ nguồn tham khảo: https://reviewbacsy.com/ mỗi khi sử dụng tài liệu

2. Tuyên bố từ chối

Thông tin trên trang website này chỉ là thông tin tổng quan. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, hậu quả nào trong quá trình sử dụng thông tin từ website reviewbacsy

3. Các thay đổi trên website

Website https://reviewbacsy.com/ có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và xóa bỏ bất kỳ sự thay đổi như: sự trình bày, đổi giao diện, chức năng, thành phần, nội dung trên website bầy kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

4. Thay đổi quy định

Chúng tôi có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi các điều khoản sử dụng mà không cầ báo trước. Nếu bạn tiếp tục truy cập vào website sau khi chúng tôi đã chỉnh sửa và thay đổi các điều khoản sử dụng có nghĩa là bạn đồng y với các điều khoản sử dụng

5. Quy định về các hành động không được phép

Bạn không được quyền gửi lên các thông tin:

  • Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác
  • Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam
  • Truyền các thông tin mang tính thương mại
  • Không có quyền xâm phạm, tiếp cận bất kỳ phần nào trong máy chủ của Chúng tôi
  • Hoặc bất kỳ hành động nào mà không thích hợp

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc cấm truy cập vào website https://reviewbacsy.com/ mà không cần báo trước nếu bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này.

Trân trọng cảm ơn!